Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

O nás

19. apríl 2022

,,Nijakou vlastnosťou sa nepripodobníme Bohu tak, ako milosrdenstvom.ʼʼ
sv. Gregor Nysský

IMG_20160208_0001.jpgFilantropia Charis sv. Jána Milostivého v Košiciach (ďalej len Filantropia Charis) je účelovým zariadením Filantropie michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie v Michalovciach, ktorá je jej zriaďovateľom. Svoju činnosť naša filantropia uskutočňuje v súlade s jej platnými Stanovami, Vykonávacími predpismi, Organizačným poriadkom a Ústavou pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. Rešpektuje uznesenia Eparchiálnej rady Michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie v Michalovciach, ktoré sa vzťahujú na charitatívnu oblasť. Rovnako a riadi aj rozhodnutiami Filantropie michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie v Michalovciach. Na činnosti Filantropie Charis sa podieľa Správna rada Filantropie Charis, Sekretariát Filantropie Charis (ako jej výkonný orgán) a Dozorná rada Filantropie Charis.
    Naša filantropia vznikla v roku 2008 a jej prvým štatutárnym zástupcom, resp. riaditeľom sekretariátu, ktorého menoval nebohý prof. ThDr. Imrich Belejkanič, CSc. (vtedajší správca cirkevnej obce v Košiciach a predseda Správnej rady Filantropie Charis), bol od 1. mája 2008 p. Ing. Vladimír Vaník. Ten ju viedol vyše 7 rokov, do konca novembra 2015, kedy ho po zložení funkcie od 1. decembra 2015 na tomto poste vystriedal Ján Kovačič.
Hlavným poslaním Filantropie Charis je poskytovať charitatívnu, sociálnu, zdravotnícku a psychologicko-poradenskú službu bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženské vyznanie a politické zmýšľanie. Našou cieľovou skupinou tak sú starí, chorí  a opustení, resp. sociálne odkázaní a nezamestnaní ľudia či rodiny, osamelí rodičia, bezdomovci, ako aj občania so zdravotným postihnutím. Nakoľko deti sú našou budúcnosťou, okrem krízových centier a útulkov pre bezdomovcov sa budeme orientovať aj na detské domovy a špeciálne materské i základné školy. Jedným z našich hlavných cieľov tak bude podpora športu, zdravia, vzdelávania a dôstojného života detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov.
Primárnym zdrojom činnosti Filantropie Charis sú momentálne 2% z dane. Do budúcnosti sa však pokúsime zabezpečiť aj sponzorské dary, resp. dary od veriacich či rôznych spoločností, firiem a inštitúcií, vďaka ktorým by sa mohla naša činnosť rozvinúť a v plnej, príp. aspoň väčšej miere tak pokryť sociálnu starostlivosť o vyššie spomenuté cieľové skupiny. Finančné prostriedky sa vynasnažíme získať aj formovou grantových projektov. Potravinové zbierky či zbierky odevov budú ďalšou formou pomoci núdznym. Budeme vďační za každú formu pomoci, či už finančnú, materiálnu alebo duchovnú.
  Filantropia Charis sv. Jána Milostivého v Košiciach je povolaná k službe a k pomoci človeku v duchu Christovej výzvy o láske k Bohu a blížnemu. Nech nám náš patrón, sv. Ján Milostivý, patriarcha alexandrijský, vyprosí veľa milostí a trpezlivosti a nech žehná tejto našej práci.

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |