Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku skupina Košice

Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku, skupina Košice, má už niekoľkoročnú tradíciu. Počas minulého obdobia zorganizovala pre mládež a detí rozličné podujatia s kresťanskou tematikou. Nevynechala však ani dospelých košickej farnosti a pravidelne v Nedeľu žien myronosic venovala pozornosť ženám a matkám. Organizovaním rôznych výletov a krátkodobých pobytov konkrétne prispievala k  upevňovaniu medziľudských vzťahov. Princíp porozumenia a kresťanskej lásky dominoval na týchto stretnutiach.

V súčasnom období už pravidelne organizuje stretnutie mladých na Antipaschu. V jeseni zase organizuje pre všetkých, ktorí prejavia záujem, športový deň. Aj táto akcia sa už stala tradičným stretnutím a sme radi, že pravoslávna mládež nachádza k sebe cestu. Nadväzujú sa nové kontakty, pravoslávni mladí o sebe vedia a všetko sa potom prejavuje aj v záujme o hlbšie poznanie pravoslávnej viery, duchovného života a pravoslávnej kresťanskej spirituality.

Prajeme si a prosíme Boha, aby privádzal do našej farnosti mnohých mladých z našich pravoslávnych rodín, ktorí by sa zapájali do bohoslužobného života. Očakávame aj mladých z iných našich pravoslávnych farností, predovšetkým stredoškolákov a vysokoškolákov, ktorí študujú v Košiciach. Tešíme sa na každého, kto si nájde cestu do nášho chrámu na ul. Čsl. armády

Nechajte deti prichádzať ku Mne – bolo prianim samotného Isusa Christa. Tešíme sa na každé dieťa, s ktorým otec alebo matka, prichádzajú do nášho chrámu.
Vidíme, že dnešná doba je veľmi nebezpečná pre naše ratolesti, pretože sú im ponúkané rôzne možností, ktoré nie vždy sú pre nich prospešné. Preto v dnešnej dobe je tak dôležitá Christova výzva: Nechajte deti prichádzať ku Mne !
Trojjediný Boh, nech žehná a posilňuje pravoslávnu mládež!

Patríme do medzinárodnej skupiny Bratstvo pravoslávnej mládeže Syndesmos, o ktorom si môžte prečítať https://bpmorthodox.sk/o-nas/.

 

oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |