Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Genéza výstavby - rok 2006

.  
 • 2.11.2006 
  Zahájenie stavebných prác na novom pravoslávnom chráme. 
  Po dlhoročnej stagnácií až príchodom otca Belejkaniča a otca Spišáka sa začala výstavba pravoslávneho chrámu. Stavebné práce boli koordinované a premyslené, čo sa ukázalo v ďalšom priebehu výstavby. 
  Geodetické práce a zameriavanie výškových bodov nivelačným prístrojom pre realizáciu spodnej stavby chrámu. Zameriavanie základových pásov spodnej stavby podľa projektovej dokumentácie.
 • 8.11.2006 
  Realizácia výkopových prác na spodnej stavbe chrámu, výkop základových pásov a pätiek a úprava terénu pred betonážou.

 • 10.11.2006
  Pokračovanie na výkopových prácach na spodnej stavbe chrámu.Výkop základových jám na betonáž pätiek.

 • 14.11.2006
  Prípravné práce pred zahájením debnenia základových pätiek. Zhotovenie debnenia základových pätiek chrámu.

 • 16.11.2006
  Betonáž spodnej stavby, základových pásov a pätiek autodomiešavačom.

 • 22.11.2006
 • Príprava reziva pre zhotovenie šalovacích dielcov pred samotnou betonážou pätiek. Kontrolný deň za účasti všetkých zainteresovaných strán.

 • 23.11.2006
  Výstuž základových pásov a pätiek spodnej stavby chrámu pred ich zabetonovaním.

 • 27.11.2006
  Zabetonované základové pásy a pätky spodnej stavby chrámu.  Spätná úprava a obsyp základových pásov a pätiek zeminou.

 • 28. - 29.11.2006 
  Hutnenie štrkového násypu ručným vibračným mechanizmom ( žabou ). Návoz štrku na zásyp pre zhotovenie štrkového podložia a jeho celková úprava pred betonážou podkladnej dosky pod chrámom. 
 • 1.12.2006
  Radostný pohľad na upravený štrkový podklad pred zahájením betónovania podkladnej (základovej) dosky.  
 •  6.12.2006
  Betónovanie podkladnej dosky pod chrámom. Náročná betonáž  podkladnej dosky v nočných hodinách a ušlachtilá činnosť pracovníkov.
 •  9.12.2006
  Pohľad na už zrealizovanú podkladnú dosku pod chrámom.

 

Poďakovanie za výstavbu chrámu v roku 2006:
Ďakujeme:

 • Všetkým veriacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli na budovanie chrámu.
 • Všetkým dobrodincom a prispievateľom
 • Magistrátu mesta Košice za darovanú finančnú čiastku v hodnote 2 mil. Sk.
 • Stavebnej spoločnosti STAVA IP  spol. s.r.o. 
 • Spoločnostiam, ktoré dodávali stavebný materiál na výstavbu chrámu. 

 

SPASI HOSPODI 


Dokumenty

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |