Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Naš chrámový sviatok

12. november 2015
Jeho Blaženstvo vladyka Rastislav na chrámovom sviatku.

12. novembra je v pravoslávnej cirkvi sviatok sv. Jána Milostivého, patriarchu alexandrijského. Pre našich veriacich je tento svätec o to vzácnejší, že je patrónom nášho katedrálneho chrámu, a že  sa v chráme v Košiciach nachádza relikviár s ostatkami tohto výnimočného Božieho človeka. Bolo pre nás veľkou cťou privítať 11.11. na „vsenočnom bdeniji“ najvyššieho predstaviteľa našej miestnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, Jeho Blaženosť vladyku Rastislava so sprievodom, tajomníkom arcibiskupského úradu v Prešove, o. prot. Michalom Švajkom a osobným tajomníkom metropolitu, o. jerodiakonom Maximom. Samozrejme nechýbal ani náš vladyka Juraj, arcibiskup michalovsko-košický,  na ktorého pozvanie sa modlitebné stretnutie uskutočnilo.
V chráme boli vystavené ostatky nielen tohto svätca, ale aj ikona s ostatkami sv. Martina Milostivého, biskupa Turského (dnešné Francúzsko), ktorého deň je taktiež 12. novembra a jeho korene siahajú až do nášho územia (narodil sa neďaleko Bratislavy).
Ako spomenul vladyka Rastislav prežili sme skutočne duchovnú radosť a cítili sme Božiu milosť, ktorú nám cez týchto svätcov Hospoď dal.
Vladyka Juraj poďakoval Jeho Blaženosti, že prijal pozvanie nás nehodných a vyjadril túžbu, že sviatok Jána Milostivého sa stane tradíciou, počas ktorej vladyka Rastislav bude účastný nielen na „vsenočnom bdeniji“ , ale aj na eucharistickom stolovaní.  
Oslavy chrámového sviatku pokračovali aj na druhý deň slávnostnou archijerejskou liturgiou. Spoločne s vladykom Jurajom a miestnymi duchovnými slúžili  otcovia z našej i prešovskej eparchie: o. protosynkel (riaditeľ arcibiskupského úradu) Vasiľ Bardzák, správca farnosti Brezina, o. Štefan Šak, docent Pravoslávnej bohosloveckej fakulty, správca farnosti Krompachy a o. Peter Kačmár, správca farnosti Slovinky. Vo svojej homílii o. Štefan vyzdvihol svätosť Jána Milostivého, ktorá nespočívala v teoretickej rovine, ale predovšetkým , a najmä,  v rovine praktickej. 
Záverom vladyka Juraj poďakoval Hospodu Bohu za tento deň a vyjadril presvedčenie, že modlitbami týchto svätcov sa nám podarí aspoň trosku kráčať v ich šľapajach.  
Je úžasné, že aj napriek pracovnému dňu, prišlo do chrámu mnoho ľudí a veľká časť pristúpila k čaši, aby sa stretla v eucharistii so živým Christom. 

Sláva Bohu za tento deň i za všetko!

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |