Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Oslava sviatku sv. Nikolaja 2016

06. december 2016
Oslavu sviatku svätého Nikolaja sme začali vsenočným bdením v predvečer sviatku. Na Božskej liturgii sme sa duchovne posilnili spoločnou eucharistiou a oslavy sme zavŕšili programom, ktorý si pripravili naše deti. Po príhovore o.Vladimíra (správcu farnosti) nám deti zaspievali krásne koledy. Svätý Nikolaj bol prítomný v našom chráme nie len duchovne ale aj telesne, keďže naša farnosť dostala vzácny dar, a to (mošči) ostatky svätého Nikolaja. Na záver sa rozdávali darčeky. Svätý otče Nikolaj prihováraj sa za nás k Bohu!
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |