Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Zosnul mitr. prot. Mgr. Štefan Ciba

01. december 2021

Oznamujeme naším veriacim, že do Božieho Kráľovstva nás predišiel otec Štefan Ciba, ktorý dlhé roky pôsobil na našej farnosti ako duchovný na dôchodku. Venujme mu modlitebnú pamiatku, aby ho náš Spasiteľ Isus Christos prijal do Božieho Kráľovstva. Touto cestou mu úprimne ďakujeme za pôsobenie na našej farnosti. Budeme na neho s láskou spomínať. Vičnaja jemu pamjať!


N E K R O L Ó G

  DSC_9694.jpg   Nebohý novoprestavlený mitr. prot. Štefan CIBA sa narodil 25. augusta 1933 v obci Ruske okres Snina. Pochádzal  z rolníckej rodiny.

Po ukončení základného a stredoškolského vzdelania pokračoval   v štúdiu  na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove v odbore pravoslávna teológia – kňaz. Toto štúdium absolvoval v rokoch 1954 – 1958. Po úspešnom ukončení štúdia 13. septembra  v tom istom roku prijal sv. tajinu manželstva z Máriou Pochaničovou z Podhorode, s ktorou spoločne vychovali syna Štefana.

1.októbra z rúk preosvieteného vladyku Doroteja,  neskôr metropolitu Českých krajín a Slovenska, prijíma chirotóniu na diakona a následne 5. októbra prijíma chirotóniu na duchovného.  Po exkardinácii z prešovskej do michalovskej eparchie bol dňa 10. októbra 1958 preosvieteným vladykom Metodom ustanovený za správcu farnosti v Hlivištiach okres Sobrance, kde pôsobil do roku 1963.

V čase pôsobenia na tejto farnosti v rokoch 1959 – 1961 absolvoval základnú vojenskú službu.  V roku 1963 na vlastnú žiadosť bol z tejto farnosti  preložený na farnosť Ruský Hrabovec z filiálkou Dúbrava,  kde pôsobil do roku 2006. Počas svojej duchovenskej činnosti pod jeho vedením bola vykonaná generálna oprava chrámov a farskej budovy v spomínanej farnosti. Svoju vernosť k Pravoslávnej Cirkvi obhájil aj v ťažkých rokoch 1968 – 1969. Patril medzi tých duchovných, ktorí v 90–tých rokoch obstali v skúške zachovania pravoslávnej viery, a napriek odobratým chrámom katolíckou cirkvou východného obradu – uniatmi,  stal na čele pravoslávnych veriacich v daných cirkevných obciach pri výstavbe nových chrámov a farskej budovy.  Po odchode do starobného dôchodku sa presťahoval spoločne s mátuškou Máriou do Košíc, kde pôsobil ako duchovný na dôchodku a vypomáhal tejto cirkevnej obci v katedrálnom chráme pri bohoslužbách. Za svoju duchovenskú činnosť bol vyznamenaný všetkými dostupnými kňažskými cirkevnými hodnosťami, až po právo nosenia mitry.

     Zosnulý mitr. prot. Štefan pôsobil na nive Christovej 63 rokov. Bol skromný, obetavý, trpezlivý, plný lásky a oddanosti voči Všemohúcemu Bohu a duchovnej pastve, ktorá mu bola zverená. Nech preto všemohúci Boh bude milostivý k jeho duši a uvedie ho do tých miest, kde nie je plač ani škrípanie zubov.

prot. Pavol Novák
tajomník pre pastoráciu a katechizáciu michalovsko-košickej eparchie

 

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |