Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Myropomazanie

______2.pngPravoslávna Cirkev ihneď po svätej tajine krstu udeľuje novokrstencovi aj svätú tajinu myropomazania.
Robí to z toho dôvodu, aby novokrstenec mohol pristupovať k svätej tajine Eucharistie, a tak žiť plnohodnotný sviatostný život. Preto svätá tajina myropomazania je v našej Cirkvi chápaná aj ako povolenie ku Eucharistii. Súčasne sa tým novokrstenec začleňuje do jednoty s Christom, lebo v Eucharistii sa cez Telo a Krv stretávame so zmŕtvychvstalým Christom. Práve z tohto pohľadu je dôležité, aby ihneď po krste bola človeku udelená aj svätá tajina myropomazania.

Pravoslávna Cirkev vníma svätú tajinu myropomazania ako osobnú Päťdesiatnicu, kedy na svätých apoštolov vo vide ohnivých jazykov zostúpil Duch Svätý. Tak ako nám svedčí Písmo Duch Svätý zostúpil osobitne na každého z apoštolov, preto aj Cirkev každému novokrstencovi osobitne udeľuje pečať dara Ducha Svätého. Vďaka pôsobeniu Svätého Ducha, udelenému daru, sa pokrstený človek môže dynamicky rozvíjať v konaní dobra a v tomto procese je posilňovaný Telom a Krvou zmŕtvychvstalého Christa. Tak sa nám konkrétne udeľuje pomoc Božia na ceste k dosiahnutiu spásy.

Každý kto je v pravoslávnej Cirkvi pokrstený a myropomazaný ma právo pristupovať k Eucharistii, lebo prijatím myropomazania sa stáva plnohodnotným členom mystického Christovho Tela, Cirkvi. V tom nachádzame vysvetlenie a odpoveď na to prečo v pravoslávnej Cirkvi je dovolené pristupovať k Eucharistii aj deťom. Pretože aj dieťa, pokrstené a myropomazané je už dospelé vo viere. A viera nie je záležitosťou rozumovej vyspelosti, ale skúsenosťou z tajomného stretnutia s Bohom cez Christa, konkrétne Jeho Telo a Krv.

V tejto súvislosti chceme sa zmieniť aj o takom probléme ako sú povinnosti rodičov a krstných rodičov. Mnohí z nás podceňujú práve to, že pokrstené dieťa nechávajú bez prijímania a čakajú až do obdobia dospievania. Potom však zisťujú, že dospievajúceho mládenca alebo dievčinu kresťanstvo ničím neoslovuje. Pritom stačilo tak málo, prinášať pokrstené a myropomazané dieťa ku svätému prijímaniu a všetko ostatné nechať na Božiu blahodať. Boh by s určitosťou tajomným spôsobom oslovil naše dieťa, ktoré by sa tiahlo svojou dušičkou k Bohu. Dieťa by duchovne rástlo a silnelo vo viere. A keď by dospievalo, neboli by problémy, že nechce chodiť do chrámu, nechce sa modliť atď. Netreba zanedbať duchovný rast novokrstenca, ale naopak je treba ho posilňovať Eucharistiou. V počiatkoch netreba vynaložiť veľa úsilia iba zobrať do chrámu novorodenca a prinášať ho k svätému prijímaniu. Budeme si tak plniť svoje povinnosti rodičov ale aj krstných rodičov, ktoré sme na seba vzali vtedy, keď sme priviedli na svet nového človeka alebo keď sme sa stali krstnými rodičmi. Je to také jednoduché a pritom to nerobíme. Prečo? Veď je treba deti privádzať ku Christu. Tak ako povedal samotný Spasiteľ: „Nechajte deti prichádzať ku mne“. Cirkev robí všetko preto, aby od prijatia krstu, kedy sa rodí nový človek, ten mohol sa zdokonaľovať v konaní dobra. Teraz už vieme čo vedia Cirkev k tomu, že udeľuje ihneď po krste aj svätú tajinu myropomazania. Túto našu novú znalosť využijeme na to, aby sme zintenzívnili duchovný život našich detí. Nech prichádzajú s nami do chrámu, nenechávajme ich doma pozerať zaujímavý televízny program, ale umožníme im stretnúť sa s Christom vo svätom prijímaní – vo svätej Eucharistii, pretože Cirkev urobila všetko, aby sa tak mohlo uskutočňovať. Zlepšime duchovný život svojich detí, lebo tak vyrastie duchovný život vo farnosti. Vypočujme výzvu Isusa Christa nášho Spasiteľa a „Nechajte deti prichádzať ku Mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo“.


prof. 
ThDr. Imrich Belejkanič, CSc.
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |