Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Svätosť

88101_iisus_hristos_ratiune_suprema.jpgSvätosť je, bratia, cnosť, ktorá pohlcuje všetky ostatné cnosti. Preto je, bratia, aj svätec človek okrášlený všetkými cnosťami. Lebo ak je nejaký človek modlitebník a nie je milosrdný, nemôže sa nazvať svätým. Alebo ak niekto trpí, ale bez viery a nádeje – nepatrí medzi svätých. Alebo ak je niekto veľmi milosrdný, ale bez viery v Boha – naozaj, taký človek sa neráta medzi svätcov. Svätec je dokonalý človek, taký, aký bol Adam v raji; alebo ešte lepšie; taký, aký bol Nový Adam, Hospodin Isus Christos. To je svätec nad svätcami. To je rozsievač svätosti na zemi a vychovávateľ svätcov v histórii. On nás pozval do hodnosti svätcov. On nám ukázal príklad skutočného svätca. On je prototyp svätca rovnako, ako je aj predobrazom človeka. Pravý človek, totiž bratia, ani neznamená nič iné ako svätec. Svätec a človek je jedno a to isté. On nám ukázal, čo znamená byť človekom alebo, čo znamená byť svätec. A Jeho apoštol Peter nám prikazuje: „buďte svätí v každom svojom počínaní!“ (1Pt. 1, 15) Svätec nie je svätý jedným skutkom vo svojom živote, ale celým životom. V každom skutku a kúsku nášho života musíme byť svätí, aby sme sa zarátali medzi svätých, t. j. medzi ľudí, podľa prototypu svätca a predobrazu človeka, Hospodina Isusa Christa. Hospodine všesvätý, Tebe je sláva a vďaka na veky. Amiň. (sv. Nikolaj Velimirovič)
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |