Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Apoštol a prvomučeník Štefan

27. december 
im3907.jpg

Po Zoslaní Svätého Ducha na apoštolov sa začala Cirkev rozrastať. Bolo potrebné starať sa o chudobných, siroty, vdovy, ktorí prijali krst. Preto apoštoli vydelili siedmich dôstojných mužov, aby sa starali o ľudí potrebujúcich pomoc. Týchto mužov vysvätili na diakonov (čo znamená pomocníci, slúžiaci) a spomedzi nich vybrali svätého Štefana, ktorý bol silný vo viere a mal dar reči, a ustanovili ho archidiakonom (prvým spomedzi diakonov). Okrem starostlivosti o chudobných boli tiež diakoni prítomní na modlitbách a bohoslužbách. 

Štefan kázal Slovo Božie v Jeruzaleme, činiac znamenia a zázraky. Mnoho ľudí ho počúvalo a uverilo v Christa ale farizeji, zatvrdili v srdci, ho vydali sudcom. Postavili falošných svedkov, ktorí ho obviňovali z porušenia Mojžišovho zákona a rúhania sa Bohu. Keď apoštol Štefan povedal obrannú reč, všetci ho počúvali. Avšak nedokázali sa kajať a pre svoju pýchu neuverili v Christa. Štefan videl otvorené nebo a Syna človeka, ktorý stál po pravici Boha. Keď to farizeji počuli, plní nenávisti ho vyviedli za hradby mesta a tam ho kameňovali. Umierajúc povedal Štefan: „Bože nepočítaj im to za hriech a prijmi môjho ducha“. 

Archidiakon Štefan bol ako prvý umučený za Christa. Preto sa nazýva prvomučeník. Mal vtedy 30 rokov. Telo svätého bolo ponechané divej zveri. Avšak židovský učiteľ menom Hamaliil aj so svojim synom tajne zobral telo a dal ho pochovať vo svojom mene. Oba uverili v Christa a dali sa pokrstiť. Pri kameňovaní bol prítomný aj mladý muž menom Saul, ktorý na to dohliadal a schvaľoval to. Onedlho k nemu prehovoril Boh a on uveril v Neho celým srdcom. Od vtedy začal horlivo kázať Slovo Božie, dal sa pokrstiť a prijal meno Pavol. O niekoľko rokov neskôr ho takisto ako Štefana chytili a chceli kameňovať. Vo svojej obrannej reči spomínal nevinné umučenie Štefana a svoju účasť na ňom.

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |