Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Apoštol Filip

14. november 
14_Filip.JPG
Narodil sa v Betsaide v Galilei. Veľmi dobre poznal Písmo Sväté a správne rozumel zmyslu starozákonných proroctiev o príchode Mesiáša. Keď ho Spasiteľ povolal, nasledoval Ho a stal sa jedným z 12 apoštolov. O apoštolovi Filipovi sa niekoľkokrát spomína vo Svätom Písme:  ako priviedol ku Christovi Natanaela; ako sa ho Hospodin opýtal kde nakúpia chleba, aby sa nasýtilo päťtisíc mužov; priviedol istých Grékov, ktorí si priali uvidieť Christa; a nakoniec v čase Tajomnej Večere povedal Isusovi, aby im ukázal Boha Otca.

Po Christovom Nanebovstúpení začal Filip hlásať Evanjelium v Galilei, kde aj konal zázraky v Jeho mene. Vzkriesil dieťa, ktoré zomrelo matke na rukách. Neskôr odchádza do Grécka, kde je obvinený z klamného učenia. Apoštol Filip však obhájil pravú vieru Christovu a všetci, ktorí sa rúhali Bohu v tej chvíli oslepli. Po Filipovej modlitbe opäť nadobudli zrak, a vtedy mnoho z nich uverilo v Isusa Christa.

Apoštol Filip prešiel mnoho miest, kde hlásal Slovo Božie a konal zázraky, uzdravoval a kriesil mŕtvych. Nakoniec dorazil do mesta Jerapol, kde bolo mnoho pohanských chrámov.  Silou modlitby uzdravil mnohých, medzi ktorými bola aj manželka vladára tohto mesta. Tá po uzdravení prijala kresťanstvo. Keď sa o tom vladár dozvedel, dal uväzniť Filipa, jeho sestru Mariamnu aj apoštola Bartolomeja, ktorý bol s nimi. Na popud pohanských kňazov nariadil vladár ukrižovať svätých apoštolov Filipa a Bartolomeja. Vtedy sa začalo obrovské zemetrasenie a všetkých prítomných na súdnej stolici zasypalo troskami. Po modlitbe apoštola Filipa, visiaceho na kríži, sa zachránili všetci okrem vladára a pohanských kňazov.

Apoštol Filip zomiera na kríži. Jeho sestra ho pochovala spolu s apoštolom Bartolomejom. Neskôr odchádzajú do Arménska kde bol apoštol Bartolomej ukrižovaný. Mariamna hlásala Slovo Božie až do svojej smrti. 

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |