Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Prorok Daniel

17. december 
pic_317_large.jpgProrok Daniel a traja mládenci: Ananiáš, Azariáš a Misail

Prorok Daniel pochádzal z významného rodu. Keď sa vládca Nabuchodonozor zmocnil Jeruzalemu, Daniel s troma priateľmi, Ananiášom, Azariášom a Misailom, sa dostali do zajatia. Tam bol ako 15-ročný, spolu s ostatnými mladými mužmi, vyučený na službu pri cárskom dvore. Daniel spolu s priateľmi nezabudol na pravú vieru svojich otcov a Hospodin ho za to odmenil. Daroval mu schopnosť chápať význam videní a snov. 

Po určitom čase sa vladárovi prisnil sen, ktorý mu Daniel objasnil. Vo sne videl Nabuchodonozor obrovskú a strašidelnú sochu, vyrobenú zo štyroch kovov. Kameň, ktorý sa skotúľal z vrchu, rozbil sochu na kúsky a vyrástla z neho obrovská hora. Daniel vysvetlil kráľovi, že socha symbolizuje štyri pohanské kráľovstva, ktoré sa mali navzájom zmeniť, počnúc babylonským a končiac rímskym. Tajomný kameň, ktorý zničil sochu, symbolizuje Mesiáša a hora, ktorá vznikla, je Jeho večné kráľovstvo (cirkev). 

V knihe proroka Daniela sa píše, že jeho traja priatelia sa odmietli pokloniť zlatej modle, za čo boli, na rozkaz Nabuchodonozora, hodení do rozpálenej peci. Anjel Boží ich však ochránil a oheň im neublížil. Prorok Daniel mal mnoho videní, ktoré sú podrobne opísané v jeho knihe. Opisuje v nej koniec sveta aj  druhý príchod Christa. Jeho kniha sa v mnohom podobá Zjaveniam evanjelistu Jána Bohoslova. 

Za života proroka Daniela sa vystriedalo mnoho vladárov. Mnohokrát ho Hospodin ochránil pred smrťou a daroval mu dlhý život. Jeho prorocká kniha pozostáva zo 14 kapitol. Isus Christos ho tiež dvakrát spomínal pri rozhovoroch so židmi.

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |