Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Spravodlivý Ján Ruský, vyznávač

27. máj 
im3655.jpg
Svätý Ján Ruský sa narodil okolo roku 1690 a pochádzal z dnešnej Ukrajiny. Za rusko-tureckej vojny bol ako vojak cárskej armády Petra I. zajatý Tatármi, ktorí boli spojencami Turkov, a odvlečený do Carihradu. Potom bol predaný jednému Turkovi, ktorý ho odviezol do mesta Prokopion v Malej Ázii, aby mu tam slúžil. Jeho nový pán sa ho snažil obrátiť na moslimskú vieru, ale bezvýsledne. Svätý Ján bol preto mučený, trýznený a ponižovaný, spálili mu vlasy a pokožku na hlave.

Všetky mučenia a ponižovania znášal pokorne a s dôstojnosťou. Hovoril: "Kto ma môže odtrhnúť od lásky Christovej? (Rim 8, 35 - 39) Ja verím a mám lásku k svojmu Pánovi Isusovi Christovi, jednorodenému Synovi Božiemu, a nič ma nemôže prinútiť, aby som sa odvrátil od Boha. Som zajatec, preto počúvam príkazy svojich pánov ohľadom svojej práce. Ale vo viere v Spasiteľa Christa nie ste mojimi pánmi. Som pripravený zomrieť, ale nie odrieknuť sa od Christa." Ján bol aj naďalej mučený a ponižovaný pre svoju neústupnosť vo viere, ale nakoniec práve táto jeho neústupnosť a zároveň dobrota, pracovitosť, pokora a miernosť, obmäkčili srdce jeho pána. Nechal ho pracovať v stajni, kde potom mohol aj spať.

Najväčšou oporou v jeho ťažkom živote mu bola neustála modlitba, vsenočné bdenia, ktoré sám pre seba tajne slúžil, a každú sobotu prijímanie svätých Tajin. Keď nadišiel čas, aby svätý Ján odovzdal svoju spravodlivú dušu Christovi, stal sa ešte pred tým hodným prijať sväté Tajiny, ktoré prijal priamo v stajni z rúk kňaza, ktorý ich priniesol skryté v jablku, tak aby ich Turci nemohli vidieť. Tento kňaz a miestni veriaci dostali potom od Turkov povolenie pochovať telo spravodlivého. 27. mája roku 1730, bol pochovaný so slzami a v zbožnej úcte, obklopený horiacimi sviecami a voňavými kadidlami.

Za tri roky sa svätý Ján zjavil kňazovi, ktorý ho spovedal a dával mu sväté prijímanie, a povedal mu, že skrze blahodať Božiu ostali jeho pozostatky neporušené. Kňaz mal pochybnosti a najprv tomu nevenoval dostatok pozornosti, potom sa ale nad hrobom svätého zjavilo nebeské svetlo v podobe ohnivého stĺpa. Zbožní kresťania potom odkryli jeho sväté ostatky, neporušené a ľúbezne voňajúce, a preniesli ich do chrámu. Veľa zázrakov a uzdravení sa stalo u jeho svätých ostatkov.

Po vyhlásení tureckého štátu sa mnoho Grékov, ktorí žili v Prokopione museli vysťahovať do Grécka, do dnešného mesta Nový Prokopion, a so sebou vzali sväté ostatky Jána Ruského a ďalšie cirkevné svätyne. To sa udialo, roku 1925. V roku 1930, bol založený chrám (dokončený 1950) zasvätený svätému Jánovi, v ktorom sa nachádzajú sväté ostatky svätca do dnešných dní. K svätým ostatkom Jána Ruského prichádzajú pútnici nielen z celého Grécka, ale z celého sveta. Svätý Ján je veľkým ochrancom detí, ako malých, s ich malými ťažkosťami a chorobami, tak aj starších. Mnohým rodičom pomohol, keď ich staršie deti utiekli z domu, alebo sa dostali do problémov s drogami či inak podľahli pokušeniu "našej novej doby".
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |