Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Svätý Bazil Veľký

01. január 
0810.jpg
Pochádzal z bohabojnej a zbožnej rodiny. Narodil sa asi okolo roku 330 v Malej Ázii, v meste Cezarea. Spočiatku sa jeho výchove venovala jeho veľmi zbožná babka, ktorá bola sedem rokov prenasledovaná za svoju vieru spolu so svojim mužom. Vzdelanie nadobudol Bazil v Cezarei, neskôr v Carihrade, odkiaľ potom odišiel do Atén.

Po skončení štúdií sa stal učiteľom krasorečenia. Jeho sestra, ktorá si vyvolila život mníšky, ho presvedčila, že jej cesta je správnejšia, a preto aj jej brat svätý Bazil odišiel do Božej prírody, aby tam spoznával kritériá odriekania. Tam uvidel mnohých, ktorí žili iba pre Boha, a preto i v ňom sa zapálila iskra asketizmu, ktorý sa stal jeho celoživotnou školou. Avšak takto slúžiť Bohu v Božej prírode, nijakou ľudskou bytosťou nepozorovaný, nebolo mu súdené navždy.

Pre mníchov zostavil pravidlá a vybudoval monastier. Oproti tomuto monastieru, na opačnom brehu rieky, bol ženský monastier, ktorý vybudovala jeho matka Emmelia so sestrou Makrínou a obe v tomto monastieri aj zbožne ukončili svoje životy.

V tom čase zúrila ariánska heréza a na boj proti nej bol z monastiera vyzvaný aj svätý Bazil, aby pomáhal brániť záujmy pravoslávia pred spomenutou herézou. Keď cezarejský biskup Euzébius zomrel, jednohlasne za jeho nástupcu bol zvolený svätý Bazil. Čoskoro sa stal aj arcibiskupom, ale mníšsky spôsob života nezanechával. Svätý Bazil vybudoval domy pre nemocných a chudobných, v ktorých aj sám slúžil. Tieto charitatívne ustanovizne dlho po jeho smrti niesli pomenovanie Baziliády. Svätý Bazil skrátil Jakubovu liturgiu, a vytvoril Liturgiu Bazila Veľkého, ktorá sa slúži 10-krát do roka. Pre svoj bohabojný a pre svätú Cirkev obetavý život bol pomenovaný Veľkým. Zosnul 1.januára 379.
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |