Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov

11. máj 
s1441005.jpg

Svätí apoštolom rovní bratia Cyril a Metod pochádzali z ušľachtilej a zbožnej rodiny, ktorá žila v gréckom meste Solún. Svätý Metod bol najstarší zo 7 bratov a svätý Konštantin (Cyril-  mníšske meno) bol najmladší. 

Svätý Metod bol najprv vojenským veliteľom v slovanskom kniežatstve, ktoré bolo podriadené Byzantskej impérií. Pravdepodobne bulharskom, kde mal možnosť naučiť sa slovanský jazyk. Slúžil tam okolo 10 rokov, potom odchádza do monastiera na horu Olymp, kde bol postrihnutý za mnícha.
 
Svätý Konštantín sa už od mala vyznačoval veľkou múdrosťou. Učil sa spolu s mladým cisárom Michalom u najlepších Konštantínopolských učiteľov, vrátane Fótia, budúceho patriarchu Konštantínopolského. Ovládal mnoho jazykov, študoval vedy  a učenie svätého Gregora Bohoslova. Preto získal prívlastok Filozof. Po skončení štúdia bol vysvätený za kňaza a staral sa o patriaršu knižnicu pri chráme Svätej Sofii. Onedlho však tajne odchádza do monastiera. Keď ho vahľadali, bol nútený vrátiť sa do Konštantínopolu. Stal sa učiteľom filozofie v najlepšej škole v Konštantínopole. Jeho múdrosť a sila viery boli natoľko silné, že dokázal poraziť bludné učenie heretika- ikonoborca Annija. Tiež obhájil učenie o Svätej Trojici pred moslimami. Po návrate domov odchádza svätý Konštantín za svojim bratom Metodom do monastiera na hore Olymp, kde prebýva v neustálej modlitbe a čítaní svätých otcov.  

Onedlho ich cisár posiela kázať evanjelium k chazarom. Po ceste sa bratia zastavili v meste Korsuni, kde zázrakom našli ostatky svjaščenomučeníka Klimenta, Rímskeho pápeža. Bratia odniesli sväté ostatky do Konštantínopolu. Svätý Konštantín ostal v meste a svätý Metod sa stal igumenom v monastieri Polichron. Čoskoro prišli k cisárovi poslovia od Moravského kniežaťa Rastislava s prosbou poslať na Moravu učiteľov, ktorí by mohli kázať Slovo Božie v ich rodnom slovanskom jazyku. Cisár poveril touto úlohou svätých bratov Konštantína a Metoda.  S pomocou svätého Metoda a učeníkov Gorazda, Klimenta, Sávy, Nauma a Angelária zostavil svätý Konštantín slovanskú abecedu a preložil do slovanského jazyka knihy, bez ktorých by sa nemohli uskutočniť Bohoslužby: Evanjelium, Apoštol, Žalmy (Psaltyr) a vybrané bohoslužbné texty. Stalo sa to v roku 863.  

Po skončení prekladov sa svätí bratia vybrali na Moravu, kde boli prijatí s veľkou láskou a začali tam slúžiť bohoslužby v slovančine. To vyvolalo zlobu franských kňazov, ktorí slúžili na Morave bohoslužbu po latinsky. Postavili sa proti svätým bratom a všetkých presviedčali, že slúžiť sa smie len na jednom z troch jazykov: hebrejskom, gréckom alebo latinskom. Svätý Konštantín im na to odpovedal: „Uznávate len tri jazyky, ktorými smieme oslavovať Boha? Ale Dávid hovorí: Pójte Hóspodevi vsja zemľá, chvalíte Hóspoda vsi jazýci, vsjákoje dychánije da chválit Hóspoda“! Franskí kňazi ostali zarazení ale o to viac nazlostení, a preto podali do Ríma žalobu na svätých bratov, ktorí tam boli onedlho povolaní, aby obhájili slovanský jazyk. 

Svätý Konštantín a Metod sa teda vybrali do Ríma. Keďže so sebou niesli ostatky svätého Klimenta, pápež Adrián aj s celým duchovenstvom im vyšli naproti. V Ríme mal svätý Konštantín videnie, v ktorom mu Hospodin odkryl priblíženie jeho smrti. Preto prijal schimu s menom Cyril. O 50 dní po prijatí schimy, 14.februára 869, apoštolom rovný Cyril zomiera vo veku 42 rokov.  Svätý Metod žiadal pápeža, aby mohol pochovať brata v rodnej zemi, ale pápež prikázal pochovať svätého Cyrila v chráme svätého Klimenta, kde sa začali diať zázraky. 

Po smrti svätého Cyrila, pápež vyhovel prosbe slovanského kniežaťa Kocela a vysvätil svätého Metoda za biskupa Moravy a Panónie a poslal ho do Panónie. Tam svätý Metod spolu so svojimi učeníkmi pokračoval v ich spoločnom diele, v osvietení slovanských národov svetlom pravej viery o čo ho žiadal pred smrťou jeho brat svätý Cyril.  

Franskí kňazi nakoniec dosiahli toho, že svätého Metoda uväznili. Vo väzbe strávil 2 roky a pretrpel mnohé mučenia. Bol oslobodený na žiadosť pápeža Jána VIII. a ako biskup kázal Slovo Božie medzi slovanmi. Dokonca pokrstil knieža Borivoja a jeho manželku Ľudmilu. Franskí kňazi začali  opäť prenasledovať svätého Metoda, tento krát za to, že neprijal rímske učenie o vychádzaní Svätého Ducha od Otca a Syna. Preto bol svätý Metod vyzvaný do Ríma, kde obhájil čistotu Pravoslávnej viery a vrátil sa na Moravu (Belehrad). Tam spolu s učeníkmi preložil skoro celý Starý Zákon a ďalšie knihy.

Keď už cítil, že sa približuje jeho smrť, ukázal na svojho učeníka Gorazda, ktorý bol dôstojným pokračovateľom.  Svätý Metod predpovedal svoju smrť  a zomiera 6.apríla 885 vo veku okolo 60 rokov. Bol pochovaný v Katedrálnom chráme v Belehrade a pohreb bol slúžený na troch jazykoch: slovanskom, gréckom a latinskom. Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |