Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Blahoverný Rastislav, knieža Moravské

28. október 
558310_10151044950206907_250137649_n.jpg

Ujal sa vlády na Veľkej Morave okolo roku 846. Práve on položil pevné základy nášho duchovného života i kultúrnej samostatnosti. 

Svätý knieža Rastislav, hoci bol pohanom, predsa z Božej milosti si veľmi jasne a zreteľne uvedomoval, že nestačí blaho národa stavať na prevahe vojenskej moci, či na obyčajnom hmotnom bohatstve, čo sú veci veľmi pominuteľné. Podľa slov Isusa Christa si uvedomil, že „všetko toto pohania hľadajú. Veď váš Otec nebeský vie, že toto všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv (Božie) kráľovstvo a Jeho spravodlivosť a všetko toto Vám bude pridané.“(Mt.6,32-33)

Svätý Rastislav si uvedomoval, že cudzia a nezrozumiteľná  reč v ktorej je slúžená bohoslužba nemôže preniknúť k ľudskému srdcu, aby ho uchvátila Božou prítomnosťou. Preto po porade so svojimi kniežatami, napísal list byzantskému cisárovi, v ktorom ho prosí, aby im poslal „takého učiteľa, ktorý by národu vyložil pravú kresťanskú vieru v jeho vlastnom jazyku.

Byzantský cisár Michal III. s požehnaním patriarchu Fótia, vysiela na Veľkú Moravu solúnskych bratov (Konštantína a Metoda) s mnohými darmi a listom pre knieža Rastislava, v ktorom mu píše: „Boh, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a došli k poznaniu pravdy ... videl tvoju vieru a úsilie a učinil i v našej dobe, že zjavil písmo pre váš jazyk..., aby ste aj vy boli pripočítaní k veľkým národom, ktoré oslavujú Boha svojím jazykom...“

Rastislav sa stal spolu so svojou družinou verným priateľom a zároveň aj žiakom svätých bratov. Umožnil im aj ich pomocníkom, aby ďalej nerušene prekladali Sväté Písmo a bohoslužobné knihy z gréckeho do staroslovienskeho jazyka. Solúnski bratia veľmi oceňovali Rastislavovu pomoc pri zriadení cirkevného učilišťa, v ktorom mali Cyril a Metod vychovať dostatočné množstvo kňazov pre misijný a organizačný program. 

Svätého Rastislava zradil Svätopluk, ktorý vládol v Nitre, a vydal ho Nemcom. Knieža Rastislav bol odsúdený k trestu smrti. Najprv mu vypálili oči, a potom ho ponechali v mukách vo väzení, kde aj zomiera za svoj národ a pravdu Christovu ako mučeník okolo roku 870. Pravoslávna cirkev kanonizovala svätého Rastislava 29.10.1994.

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |