Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Kronika zboru - úvod


kronika.jpgЕдиными усты, единым сердцем...

 

Jednými ústami, jedným srdcom...

 

 

„Ľudský hlas je krásny dar,
 ktorý sme dostali od nášho Stvoriteľa
 a je iba na nás ako ho zveľaďujeme.
Keď však príde deň zodpovedania sa za naše skutky
nebolo by pre nás dobré,
aby sme sa ocitli v situácii,
že sme znehodnotili tento dar a premrhali talent,
ktorý sme mali využiť na oslavu Boha.“ 

 

 

Bohoslužobné texty v pravoslávnej Cirkvi sú svojim obsahom vieroučné. Práve táto charakteristická črta je špecifická pre pravoslávnu Cirkev, ktorá vieroučnými pravdami dogmami) oslavuje trojjediného Boha. Dané špecifikum je vlastné pravoslávnej Cirkvi, kde dogma nie je čisto teoretická formulácia vytesnená mimo Cirkev, ale je zapojená do priameho procesu duchovného modlitebného prežívania eucharistického spoločenstva. Z tejto hĺbky významu bohoslužobných textov vyplýva aj dôležitosť interpretácie tak obsahovo vážnych liturgických piesní. Následne z toho plynie aj dôležitosť pôsobenia zboru na farnosti, ktorý pre ďalšie generácie uchováva bohatstvo východnej spirituality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.jpg 

CHRÁŇME A ZVEĽAĎUJME

 

BOHATSTVO NAŠICH PREDKOV

 

A DUCHOVNÉ KLENOTY NAŠEJ TRADÍCIE.

 

 

Prvú kroniku Zboru Katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého spracovala a zostavila PhDr. Slávka Rudačková, PhD., dirigentka a umelecká vedúca zboru v roku 2017 pri príležitosti 10. výročia existencie zboru. Sú v nej zachytené významné udalosti Pravoslávnej cirkevnej obce v Košiciach, Michalovsko-košickej eparchie v Michalovciach a Pravoslávnej Cirkvi v Českých krajinách a na Slovensku, ktoré sa podarilo zozbierať od roku 2007. Kronika má 200 listov.

 

 

 

 

 

 ZBOR KATEDRÁLNEHO CHRÁMU

 

ZOSNUTIA PRESVÄTEJ BOHORODIČKY  A

 

SV. JÁNA MILOSTIVÉHO V KOŠICIACH

 

 

Umelecký vedúci a dirigent zboru: PhDr. Slávka Rudačková, PhD. 

Pravoslávna cirkevná obec (ďalej len PCO) v Košiciach je veľkou duchovnou pastvou. Duchovné spoločenstvo veriacich vedie prot. Mgr. Vladimír Spišák, ktorý spolu s mitr. prot. prof. Imrichom Belejkaničom, CSc. (večná mu pamiatka) si už na začiatku svojej dušpastierskej činnosti v Košiciach postavili tri základné piliere, na ktorých chceli budovať cirkevné spoločenstvo v Košiciach. Jedným z týchto pilierov bolo postaviť liturgický spev na patričnú duchovnú a kultúrnu úroveň. 

Spevácky zbor PCO v Košiciach začal pod vedením p. Nataši Kirnerovej písať svoju históriu roku 1992, kedy prvýkrát vystúpil na vianočných bohoslužbách. 

Spevácky zbor vystupoval pri rôznych cirkevných, kultúrnych a spoločenských príležitostiach. Viedol liturgie pri posviackach základných kameňov, pri posviackach chrámov na pravoslávnych cirkevných obciach. V roku 1999 sa zbor stal víťazom Gorazdových dní v Trebišove. Okrem iného sa zbor každoročne zúčastňoval Festivalu sakrálneho umenia v Košiciach. Prezentoval sa aj pri ekumenických bohoslužbách v rôznych kresťanských chrámoch v Košiciach. Výsledkom ich niekoľkoročnej práce bolo natočenie paschálnej bohoslužby na MC. Naši i inoslávni veriaci si mohli vypočuť liturgie v priamom prenose v regionálnom rádiu.

Vo februári 2007, po dlhej odmlke, zbor otvoril svoju novú umeleckú kapitolu a prešiel personálnymi i organizačno-štrukturálnymi zmenami. Zbor bol založený vo februári roku2007 s požehnaním mitr. prot. prof. ThDr. Imricha Belejkaniča, CSc., toho času predstaveného katedrálneho chrámu a správcu farnosti pod vedením umeleckého vedúcehoprot. Mgr. Vladimíra Spišáka a dirigentky Mgr. Slávky Rudačkovej PhD.

Zbor prvýkrát vystúpil v 2. pôstnu nedeľu 8. marca 2007, ktorá je zasvätená sv. Gregorovi Palamovi. Od tohto momentu svojím spevom dotvára duchovnú atmosféru rôznych bohoslužieb a liturgických slávností.

Spočiatku zbor niesol názov Pravoslávny cirkevný zbor sv. Jána Damaského v Košiciach. Pod týmto názvom otvoril svoju novú umeleckú cestu. Neskôr krátko niesol názov Spevácky zbor ELPÍDA – NÁDEJ. Prvé kroky zboru neboli jednoduché. Pod vedením Mgr. Slávky Rudačkovej, PhD. zbor prekonal všetky úskalia, problémy, a jeho úsilie už prináša konkrétne výsledky.  

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |