Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Rok 2009

2009_1.png

  

  • 15.03.2009, 2. výročie zboru, chirotesia a postrih čtecov a spevákov
  • 03.05.2009, Deň zmierenia a vzájomnej úcty. Bohoslužba na Dargove
  • 22. – 24.05.2009, 1140. výročie úmrtia sv. Cyrila, Mikulčice, Hrubá Vŕbka, Vilémov 
  • 31.05.2009, privítanie ikony a sv. ostatkov sv. Alexandra Nevského v košickej katedrále
  • 13.11.2009, Zboristi na galaprograme v Prešove: Po stopách rusínskej kultúry
  • 20.12.2009, XV. ročník Vianočného benefičného cirkevného koncertu cirkevných speváckych zborov vo Svidník

 

Marec

2. výročie zboru; Chirotesia a postrih čtecov a spevákov

15. marec 2009

 

Druhá nedeľa Veľkého pôstu sa v našom katedrálnom chráme niesla aj v znamení osláv 2. výročia existencie nášho speváckeho zboru, ktorý v dôsledku vyhlásenia michalovskokošickej eparchie získal nový status a prijal nový názov Zbor Katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Jeho Vysokopreosvietený Juraj, arcibiskup michalovsko-košický, pred začiatkom sv. liturgie udelil všetkým členom zboru chirotesiu (požehnanie) a postrih do služby speváka. Zároveň dvoch z členov zboru chirotesoval (požehnal) na čtecov (žalmistov). Pre zboristov sa tak začína nová etapa v ich živote,veď ich službe sa dostalo oficiálneho cirkevného schválenia.

Na konci sv. liturgie vladyka Juraj vymenoval d. o. prot. prof. ThDr. Imricha Belejkaniča, CSc., správcom cirkevnej obce a predstaveným katedrálneho chrámu a prot. Mgr. Vladimíra Spišáka arcidekanom pre okresy Košice a Veľký Krtíš.

 

 

Máj

Deň zmierenia a vzájomnej úcty. Bohoslužba na Dargove.

3. máj 2009

 

V nedeľu 3. mája 2009 o 15.00 hod. sa uskutočnila slávnosť spojená s bohoslužbou pri pomníku padlých Dargovských hrdinov počas II. svetovej vojny. Zväz Rusov na Slovensku, Pravoslávna cirkev michalovsko-košickej eparchie a Súkromnégymnázium na Petzvalovej ulici v Košiciach pripravili dôstojné oslavy. Na úvod vystúpila s príhovorom pani Natália Dostovalová, CSc., predsedníčka Zväzu Rusov v Košociacha po nej sa kultúrnym programom prezentovali žiaci Súkromného gymnázia. Bohoslužbu za zosnulých celebroval Vysokopreosvietený JURAJ, arcibiskup michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie za účasti duchovných a veriacich. Liturgické spevy bohoslužby viedol Zbor Katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Košiciach pod vedením Mgr. Slávky Rudačkovej, PhD.

Zmierenie, pokoj a vzájomné porozumenie absentuje v dnešnej uponáhľanej dobe. Všetci cítime, že latentné napätie, zlo a nepochopenie je často predimenzované. Súčasná doba plynie veľmi rýchlo, kresťania sú často úplne vtiahnutí do čisto svetskej roviny uvažovania a zabúdajú na otázky, ktoré sú dôležité z hľadiska nášho duchovného rozvoja. „Preto naša doba“, zdôraznil vo svojej homílii vladyka JURAJ, „je poznačená konfliktami, v ktorých najviac trpia nevinní a často bezbranní ľudia. V závere svojho vystúpenia vyzval prítomných, aby sa usilovali o pokoj, porozumenie a vzájomnú úctu, ktoré by pramenili z lásky k Bohu a blížnemu.

“Podľa slov Vysokopreosvieteného vladyku Juraja „práve takéto modlitebné zhromaždenia by mali pomôcť ľudstvu chápať život v širších dimenziách, než vychádzať čisto zo svojich predstáv mnohokrát podmienených iba subjektívnym egoizmom“.

Po tomto modlitebnom zhromaždení otec Vladimír v dedine Dargov posvätil naším veriacim autá (kolesnice), aby ich Pán Boh sprevádzal a súčasne ochraňoval pred nebezpečenstvom na cestách.

 

 

1140. výročie úmrtia sv. Cyrila

22. – 24.05.2009, Mikulčice, Hrubá Vŕbka, Vilémov


23. mája 2009 na pozvanie Jeho Blaženstva Kryštofa, emeritného arcibiskupa pražského a metropolitu Pravoslávnej Cirkvi v českých krajinách a na Slovensku sa členovia Zboru Katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Košiciach zúčastnili slávnostnej sv. liturgie na cyrilometodskom pútnickom mieste v Mikulčiciach na Morave. 


Cyrilo-metodská púť začala 22. mája v ženskom monastieri večerňou v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky vo Vilémove, ktorej predsedal Vysokopreosvietený vladyka Juraj, arcibiskup michalovsko-košický. Košickí mládežníci - členovia zboru svojimi zvonivými hlasmi spestrili modlitebnú atmosféru večernej bohoslužby.


V samotný deň slávenia 1140. výročia úmrtia sv. Cyrila liturgii predsedal J. B. metropolita Kryštof. Spolu slúžili členovia Posvätnej Synody a 14 zahraniční biskupi. Bol zastúpený každý patriarchát a ostatné miestne cirkvi. Okolo 1000 veriacich prišlo vzdať úctu našim slovanským bratom a mnohí z nich pristúpili k sv. tajine pokánia a sv. tajine Eucharistie. Bohoslužba bola slúžená v rôznych jazykoch. Duchovnú atmosféru liturgie svojím 

znamenitým spevom v cirkevnoslovanskom jazyku dotváral Katedrálny zbor Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Košiciach pod vedením Mgr. Slávky Rudačkovej, PhD.


Po sv. liturgii nasledovalo odhalenie súsošia sv. Cyrila a Metoda, dar Bulharska Čechom a Moravanom.


Ďalšie kroky viedli do mužského monastiera v Hrubej Vrbke. Spevy večernej bohoslužby, ktorej predsedal blaženejšij vladyka Kryštof, opäť viedli košickí mládežníci.


Pri príležitosti 130. výročia narodenia sv. novomučeníka Gorazda členovia všetkých delegácií na čele s Jeho Blaženstvom priniesli ikonu sv. novomučeníka a kytice kvetov k pamätníku na jeho rodnom dome.


6. nedeľu po Pasche - O slepom veriaci farnosti a mníšky spoločne s našimi pútnikmi sa zúčastnili liturgie v ženskom monastieri v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky vo Vilémove, počas ktorej mnohí veriaci pristúpili k sv. tajine Eucharistie.


Vrelé poďakovania matušky Alexie a mníšiek svedčili o radostnej duchovnej atmosfére, ktorú opäť dotváral Zbor katedrálneho chrámu z Košíc.


Vďaka Bohu za všetko! 

 

 

Privítanie ikony a sv. ostatkov sv. Alexandra Nevského v košickej katedrále, 31. máj 2009


Nedeľa sv. otcov 1. všeobecného snemu. V novom rozostavanom Katedrálnom chráme pravoslávnej cirkvi v Košiciach veriaci privítali ikonu sv. Alexandra Nevského a jeho sv. ostatky, ktoré priniesol Preosvietený Alexander, biskup dmitrovský, vikár Moskovskej eparchie s doprovodom. Spoločne s Vysokopreosvieteným Jurajom, arcibiskupom michalovskokošickým, mitr. prot. Imrichom Belejkaničom (†) a prot. Vladimírom Spišákom slúžili Akafist k svätému Alexandrovi Nevskému.


Slávnostné „Rádujsja, svjatýj blahovírnyj velíkij kňaže Alexándre“ znelo z úst členov Zboru Katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. Svätí otcovia hájili správne učenie a tak odolávali bludnému učeniu. Sv. Alexander Nevský neustále zostával verný Christovmu Evanjeliu zmierenia – svätému Pravosláviu a dokázal ochraňovať Rus od násilia a duchovného útlaku cudzej nadvlády.


Kiež príchod sv. ostatkov nás posilní, aby sme v tejto ťažkej dobe dokázali zvládať nepriateľské útoky, nenávisť, závisť, narúšanie jednoty Christovej Cirkvi a zostávali verní správnemu učeniu a týmto spôsobom prezentovali jednotu Cirkvi.


Svjatýj blahovírnyj velíkij kňaže Alexándre, molí Boha o nas.

 

November

Zboristi na galaprograme v Prešove: Po stopách rusínskej kultúry, 13. november 2009


Podujatie Po stopách rusínskej kultúry, ktoré je súčasťou už tradičného Dňa Rusínstva v Prešove, zorganizovala miestna organizácia Rusínskej obrody na Slovensku (MO ROS) v Prešove a združenie Mladí Rusíni. Vyvrcholením celodenného podujatia bol Slávnostný galaprogram v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove, ktorý otvorili členovia nášho katedrálneho zboru modlitbou Otče náš a pokračovali spevom liturgických spevov v koncertnej úprave. 

 

2007-1_1.png 2007_0.png

 


December

XV. ročník Vianočného benefičného cirkevného koncertu cirkevných speváckych zborov vo Svidníku


Na pozvanie Pravoslávnej cirkevnej obce vo Svidníku a mesta Svidník sa Zbor Katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky dňa 20. decembra 2009 zúčastnil XV.ročníka Vianočného benefičného koncertu cirkevných speváckych zborov vo Svidníku. Zbor vystúpil s bohatým repertoárom vianočných kolied. Svojím spevom si získali srdcia všetkých prítomných, ktorí ich odmenili veľkým štedrým potleskom. 

 

2007-1_1.png 2007_0.png
 

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |