Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Rok 2010

2010_1.png
  • 19.01.2010, vladyka Antimos, metropolita z Alexandropoli, v košickej katedrále
  • 08.03.2010, Oslava Dňa žien
  • 28.03.2010, vysviacka o. Milana Maršalu na kňaza (Kvetná nedeľa)
  • 02.05.2010, Liturgia sv. ap. Marka
  • 08.05.2010, Deň zmierenia a vzájomnej úcty. Bohoslužba na Dargove
  • 16.05.2010, zboristi z Trimithountskej metropólie cyperskej pravoslávnej cirkvi v Košiciach
  • 13.06.2010, vysviacka na diakona brata Matúša Spišáka
  • 05.07.2010, 60. výročie vzniku michalovsko-košickej eparchie a 1125. výročie smrti sv. Metoda

 

 

Január

Vladyka Antimos, metropolita z Alexandropoli, v košickej katedrále, 19. január 2010

V rámci návštevy michalovsko-košickej eparchie vladyka ANTIMOS, metropolita z Alexandropouli zavítal aj do Košíc. Najprv navštívil rozostavaný katedrálny chrám, potom sa stretol na krátkej doxológii s kňazmi a veriacimi farnosti. Vzácnych hostí sprevádzal Vysokopreosvietený vladyka JURAJ, arcibiskup michalovsko-košický. Doxológiu viedli speváci katedrálneho chrámu. Vladyka ANTIMOS sa v závere doxológie prihovoril k zhromaždeniu. Z jeho úst zazneli slová útechy i povzbudenia. Zdôraznil, že Boh nikdy neopúšťa svoj verný ľud. Kresťanská viera však nie je mysliteľná bez Golgoty. Problémy, utrpenia a súženia sú súčasťou dejinnej cesty každej miestnej pravoslávnej cirkvi. Tieto atribúty sprevádzajú aj životnú cestu každého veriaceho pravoslávneho človeka, avšak táto skutočnosť by nemala oslabovať našu vieru.

 

Sme radi a dojatí z tohto duchovného stretnutia a pre všetkých zúčastnených vyprosujeme u všemohúceho trojjediného Boha milosť.

 

2007-1_1.png 2007_0.png

 

 

Marec

Oslava Dňa žien, 8. marec 2010

8. marca 2010 sme sa spoločne s našimi veriacimi a občanmi mesta stretli v kultúrnom osvetovom stredisku na kultúrno-duchovnom koncerte. Pri tejto príležitosti sme vyjadrili vďaku všetkým prítomným ženám – mamkám, babkám, manželkám. Koncert začal modlitbou Otče náš, po ktorom nasledovali cirkevné zborové spevy známych skladateľov.

Vysviacka o. Milana Maršalu na kňaza (Kvetná nedeľa) 28. marec 2010

Vysokopreosvietený JURAJ, arcibiskup michalovsko-košický, chirotonizoval otca diakona Milana Maršalu na kňaza.

V pravoslávnej Cirkvi platí zásada, že hierarchické kňazstvo vychádza zo všeobecného, kráľovského kňazstva, pretože z neho sa ustanovujú chirotoniou niektorí jedinci mužského pohlavia na špeciálnu osobitnú službu v Christovej Cirkvi - buď  diakonskú, presbyterskú, alebo biskupskú.

Tieto stupne hierarchickej služby sú pre Cirkev a v Cirkvi, nikdy nie mimo Cirkvi, alebo nad Cirkvou, pretože Cirkev Christova ako Jeho mystické Telo, je nositeľkou blahodati.

Duch Svätý v päťdesiaty deň zostúpil na kolégium Apoštolov, kedy na základe zvesti o zmŕtvychvstalom Christovi, sa dalo pokrstiť okolo tri tisíc ľudí. V dôsledku tejto udalosti Cirkev Christova je v každej historickej dobe neustálou Päťdesiatnicou, pretože Cirkev je prostredím, v ktorom prebýva Duch Svätý.

Samotná nedeľná chirotonia, pri ktorej arcibiskup vzkládal ruky na hlavu otca diakona, bola reálnou Päťdesiatnicou s dôrazom na osobnú Päťdesiatnicu, lebo sme ako miestna cirkev, prosili o zoslanie Svätého Ducha na otca diakona Milana, aby mu Hospodin udelil silu na novú službu v Christovej Cirkvi. Slávnostné bohoslužby dirigovala Mgr. Slávka Rudačková, PhD. a spieval Zbor Katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Košiciach.

 

Pascha, 4. apríl 2010  

 


2007_2.png 2007_3.png 2007_4.png

 

 

Máj

Liturgia sv. ap. Marka, 2. máj 2010

V nedeľu o žene Samaritánke, Vysokopreosvietený vladyka JURAJ, s duchovnými katedrálneho chrámu v Košiciach, slúžil starobylú liturgiu, ktorú z dejín kresťanstva poznáme ako Markovu liturgiu. Prostredím vzniku tejto liturgie je Alexandrijský patriarchát, preto špecifiká tohto regiónu sú ukotvené aj v bohoslužobných textoch tejto liturgie. Vody rieky Níl môžu byť požehnaním pre alexandrijské obyvateľstvo, ale tak isto môžu tomuto regiónu priniesť skazu a následný hladomor, keď vysoké navodnenie rieky Níl zničí úrodu. Aj o tom sú liturgické texty tejto bohoslužby.

Sila Cirkvi ako spoločenstva veriacich v Christa na čele s biskupom je ďalším motívom prosieb tejto liturgie. Prinášané modlitby za všetkých, ktorí tvoria spoločenstvo Cirkvi je špecifikom modlitebného zhromaždenia na Markovej liturgii. Duchovná udalosť tejto nedele bola posilnená aj tým, že vladyka JURAJ uviedol do služby hypodiakona brata Matúša Spišáka, študenta končiaceho ročníka PBF PU; a bratovi Rastislavovi Durovi požehnal nosenie podriasnika, ktorý je čtecom našej farnosti.

Bohoslužby Liturgie sv. ap. Marka v podaní nových nápevov viedol katedrálny zbor pod vedením Mgr. Slávky Rudačkovej,PhD.

 

 

Deň zmierenia a vzájomnej úcty. Bohoslužba na Dargove, 8. máj 2010


Aj tohto roku sa uskutočnila panychýda pri pomníku Dargov za všetky obete druhej svetovej vojny. Hoci od jej skončenia uplynulo už 65 rokov použitie vojnovej sily pri riešení konfliktov vždy vzbudzuje obavy, pretože nijaký vojnový konflikt nie je bez zbytočných obetí. 


Vysokopreosvietený JURAJ, arcibiskup michalovskokošický s duchovenstvom eparchie, za prítomností veriacich i členov Zväzu Rusov v Košiciach prosili vo svojich modlitbách, aby všemohúci a milostivý Pán dal večné spočinutie dušiam zosnulých vo svojom Kráľovstve.

Želáme si všetci, aby svet prestal riešiť konflikty násilnou cestou, aby ľudský život mal svoju adekvátnu hodnotu v očiach všetkých.

 


VIČNAJA IM PAMJAŤ! 

 

 

2007-1_1.png 2007_0.png

 

 

Zboristi z Trimithountskej metropólie cyperskej pravoslávnej cirkvi v Košiciach, 16. máj 2010


Pozitívnym prínosom bolo stretnutie zboristov s členmi zboru z Trimithountskej metropólie cyperskej pravoslávnej cirkvi. Spevácky zbor Trimithountskej metropolie vedený bratom Evangelom spieval liturgiu sv. Jána Zlatoústeho starobylým
byzantským nápevom.

Liturgiu slúžili: otec archimandrita Spiridon, otec archimandrita Constantinos z Cyperskej pravoslávnej cirkvi spoločne s duchovenstvom katedrálneho chrámu v Košiciach. Počas liturgie zazneli aj naše cirkevnoslovanské spevy v podaní Katedrálneho zboru Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. 

Ukázalo sa, že vzdialenosť a ani odlišnosť jazyka nie je prekážkou slávenia Eucharistie v pravoslávnej Cirkvi. Christos nás všetkých zjednocuje v Sebe, v prijímaní Tela a Krvi.

 

 

Jún

Vysviacka na diakona brata Matúša Spišáka, 13. jún 2010


Jeho Vysokopreosvietenosť JURAJ, arcibiskup michalovskokošický počas liturgie chirotonizoval brata Matúša Spišáka na diakona. Otec diakon Matúš úspešne absolvoval štúdium pravoslávnej teológie na Prešovskej univerzite, Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Prešove. Tento deň je pre neho začiatkom služby v Christovej Cirkvi. Všetci máme radosť z toho, že Pán povolal nového služobníka do Nivy Christovej. Týmto dňom sa pre neho ukončilo obdobie jeho účinkovania v zbore cirkevnej obce, a prijal novú službu – diakonskú službu, čo nám zboristom otvára priestor na liturgickú spoluprácu diakona a zboru.


Na mnohaja i blahaja lita! 

 

 

Júl

60. výročie vzniku michalovsko-košickej eparchie a 1125. výročie smrti sv. Metoda, 5. júl 2010


Pri tejto významnej udalosti sme spoločne s duchovenstvom a veriacimi našej eparchie slúžili slávnostnú archijerejskú liturgiu v Katedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach. Po liturgii nasledoval sprievod so svätými ostatkami a ikonou eparchiálnych patrónov okolo chrámu. 

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |