Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Pravoslávne Vianoce 2024

 https://www.youtube.com/watch?v=uM4cwSFvs6I

Už tradične sa večer 14.01.2024 niesol v duchu spevu kolied na 11. ročníku vianočného koncertu Pravoslávne Vianoce v Košiciach. Podujatie zorganizovala Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach. Hlavnou myšlienkou koncertu bolo uvedomiť si kam kráča naša duša.

„Kam kráčaš duša“ znelo z úst moderátora koncertu čteca Rastislava Duru:

„Do ligotavého, prepychového zámku? Hlavného mesta? Sodomy a Gomory? Či na cestu ľahkovážneho slobodomyšlienkárstva, egoizmu, pýchy, tvrdohlavosti, neposlušnosti a neúcty človeka voči človeku“

„Kam kráčaš duša? Kráčaj do maštale k Novonarodenému, a pozri akú hĺbku pokory, nezištnej lásky, trpezlivosti a obetavosti tam uvidíš. Pastieri zázrak svetu zvestovali. Mudrci z Východu dary Mu dali. Anjeli radostne chvály zaspievali. A, ty, duša, čo zvestuješ? Čo daruješ? Ako oslavuješ? Zvestuj národom, že Boh je tu, medzi nami. Boh je tu v tvojom i mojom srdci. Boh je tu a nazývaný – Emanuel – Boh s nami.“

Odkaz betlehemeskej hviezdy, ktorá priviedla mudrcov do Betlehema, kde Panna nebom sa stala a žijúcim v temnotách Svetlo darovala, priniesli zvestovať:

Sára Havrišáková

Detský spevácky zbor sv. Nikolaja Velimiroviča pod umeleckým vedením matušky Natálie Spišákovej.

Zbor Katedrálneho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky, sv. Jána Milostivého a sv. Rozálie z Palerma v Košiciach pod umeleckým vedením Slávky Rudačkovej

Trio Kormanik pod umeleckým vedením Moniky Kormanikovej

Zbor katedrálneho chrámu sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach pod umeleckým vedením Tiny Kirnágovej

Pravoslávny zbor sv. apoštola Andreja Prvozvaného pod umeleckým vedením Michaely Momotovej

Folklórna spevácka skupina Močaranka pod umeleckým vedením p. Emílie Koribaničovej

Z neba zostupuje Emanuel, z neba zostupuje Pravda. Rodí sa nestvorený, ale zrodený. Je to veľká blahodať pre človeka. Sv. Ján Zlatoústy nám pripomína, že Narodenie Isusa Christa môžeme považovať za „matku všetkých sviatkov,“ lebo „od neho sa odvíja aj Bohozjavenie, Pascha, Nanebovstúpenie i Päťdesiatnica. Ak by sa Christos nenarodil v tele, nebol by pokrstený, nezomrel by na kríži a neposlal by Svätého Ducha. A tak z Christovho narodenia vzišli všetky sviatky ako potôčiky z jedného prameňa.“

Svätý Ján Zlatoústy okrem konštatovania veľkosti sviatku a jeho oslavy poukazuje na nesmierne ovocie, ktoré sa človeku dostáva. „Môže sa hádam niečo porovnať s týmto sviatkom? Boh je na zemi, človek v nebi. Anjeli slúžia ľuďom, ľudia majú spoločenstvo s anjelmi a ostatnými nebeskými mocnosťami; démoni utekajú, smrť je porazená, raj otvorený, kliatba odstránená, hriech zmizol, previnenia sa stratili, pravda zostúpila na zem. Prirodzenosť, pred ktorou cherubíni strážili raj, sa dnes zjednotila s Bohom.“

Boh je na zemi, človek v nebi. Christos prijal telo, stal sa človekom, aby sa človek mohol stať bohom. „Ak by Christos neprijal telo, ako by sa ho potom mohli dotknúť pastieri a priniesť mu dary? Ak by neprišiel v tele, ako by mohla cudzoložnica bozkať nohy Tomu, koho nemôžu obsiahnuť nebesá? Ako by Ho mohol Zachej prijať do domu, zbaviť sa vášne úžery a ukázať hriešnikom, v čom spočíva spása? Preto Boh prišiel v tele a zavolal k sebe najprv pastierov, potom mýtnikov, cudzoložnice, daroval im odpustenie hriechov, zrušil moc zákona a oslobodil celé stvorenie!“ (svätý Eusébius)

Boh prišiel v tele a volá k sebe teba i mňa, nás všetkých, aby sme kráčali s ním, aby sme Mu bozkávali nohy ako cudzoložnica, aby sme Ho pozvali do domu ako Zachej, aby sme mu utreli nohy ako Mária Magdaléna, aby sme mu vyznávali vieru ako apoštol Peter, pokoru ako Mojžiš а horlivosť ako Eliáš.

Boží Syn sa rodí aj dnes, Boh je skutočne blízky každému z nás a chce sa s nami stretnúť, chce nás priviesť k sebe. On je pravým svetlom, ktoré rozptyľuje temnoty, čo zahaľujú náš život a našu ľudskosť. On chce kráčať s nami, chce byť účastný v našom živote. On nás pozdvihol k sebe prostredníctvom tajomstva vtelenia, utrpenia, smrti a mŕtvychvstania svojho Syna, pretože – ako hovorí svätý Augustín – „V Christovi sa božstvo Jednorodeného stalo účastným na našej smrteľnosti, aby sme sa my stali účastnými na jeho nesmrteľnosti.“

Kráčaj, duša, s Christom cestou k nesmrteľnosti, na cestu do Betlehema, na cestu nášho pozemského života, na cestu nášho večného života, na cestu do Večného Betlehema.

Sláva Tebi, Hospodi, sláva Tebi za narodenie Božieho Syna Spasiteľa nášho Isusa Christa!

Christos raždajetsja!

            PhDr. Slávka Rudačková, PhD.

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |